3 کتاب از سایمون سینک که شما را در مقابل مهم‌ترین پرسش هر فرد، یعنی چرایی زندگی قرار می‌دهد.

اگر به دنبال پیدا کردن بزرگ‌ترین رسالت خود هستید و هدف گم شده‌ای دارید که نمی‌دانید چیست، لازم است یک توقف کوتاه در فعالیت های روزمره خود داشته باشید و با نگاه عمیق‌تر به یافتن چرایی زندگی خود بپردازید.