پنج کتاب برای تقویت تمرکز

عصر مدرن امروزی عصر محرک‌های محتلف برای پرت کردن حواس شماست، در نتیجه این روز‌ها حفظ تمرکز کار بسیار سختی است. در این مجموعه ۵ کتابی که شما را به سمت حذف حواس‌پرتی‌ها و ایجاد تمرکز قوی سوق می‌دهد معرفی شده است.