۵ کتاب برای هوشیاری از فرصت‌های زندگی

گاهی فرصت‌هایی درست جلوی چشم ما در حال خودنمایی هستند ولی ما نسبت به ‌آن‌ها هوشیار نیستیم، در حالیکه استفاده از همان فرصت‌ها قرار بوده موفقیتمان را رقم بزند. این مجموعه کتاب چشم شما را به روی حقایق شگفت‌انگیزی باز می‌کند و بینش متفاوتی برای آگاهی از شانس‌های زندگی به شما می‌دهد.