نتیجه بهتر گرفتن با کمتر کار کردن

همه می‌دانیم که الزاما تلاش بیشتر منجر به نتیجه بهتر نمی‌شود؛ در نتیجه باید تلاش کنیم تلاش‌های پراکنده خود را روی موثرترین موارد متمرکز کنیم. این مجموعه کتاب ما را در این راه یاری می‌کند.