۶ کتاب برای در آغوش کشیدن و مدیریت استرس

زندگی امروز ما سرشار از استرس و اضطراب‌های کوچک و بزرگ است، و اگر بخواهیم صادق باشیم هیچ راه فراری از آن نداریم. بنابراین باید استرس و منشا آن را خوب بشناسیم و برای کنار آمدن با آن تلاش کنیم و به زبان ساده تر استرس را در آغوش کشیده و مدیریت کنیم.