۴ کتاب در جهت خودآگاهی و خودسازی

برای اینکه تبدیل به نسخه بهتری از خودمان شویم ابتدا باید خودمان را به خوبی بشناسیم و سپس در راه تغییر نقاط منفی شخصیتی خود گام برداریم و لازمه این کار انگیزه مناسب برای خودشناسی است. این ۴ کتاب ما را در مسیر خودشناسی و در نتیجه خودسازی قرار خواهد داد.