عبور از بحران‌های زندگی با شخصیت قوی‌تر

در زندگی همه ما لحظاتی می‌رسد که صدای درونمان می‌گوید:‌ «دیگر نمی‌توانم...». احساس می‌کنیم دیگر توان برداشتن حتی یک قدم به جلو را نداریم. گاهی حتی نمی‌دانیم چطور با این شرایط مواجه شویم. با اینکه در نگاه اول غیر‌ممکن به نظر می‌رسد اما شرایط سخت و بحران‌های زندگی بهترین فرصت برای رشد و قوی شدن هستند. پیشنهاد می‌کنیم قدم اول را به کمک این مجموعه کتاب بردارید.